Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
            

     


JAŠÍKOVE KYSUCE 2024
56. ročník celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov

Organizátori:
Žilinský samosprávny kraj
Kysucká knižnica v Čadci – hlavný organizátor
Spolok slovenských spisovateľov – odborný garant súťaže
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska
Slovenské centrum PEN
Kysucká kultúrna nadácia

Spoluorganizátori:
Mesto Turzovka
Mesto Čadca

Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia

Mediálni partneri:
Kysuce - Nezávislý týždenník Kysučanov
My - Nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región
RTVS – Rádio Regina Stred
Literárny týždenník
Kysucká televízia
Turzovská televízia
Televízia Raj
mojtyzden.sk
mojeKysuce.sk
ROMBOID – poézia, próza, kritika, literárna veda
Vlna

vyhlasujú:

celoslovenskú literárnu súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE 2024
autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte knižne nepublikovali.

     Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webovej stránke www.jasikovekysuce.sk v poradí, v akom budú prihlásené. Vyjadrovať sa k nim bude odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a Kysuckej knižnice v Čadci.  

Termín uzávierky:
     Prihlasovanie do súťaže bude uzatvorené 15. októbra 2024. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, nebudú zaradené do súťaže. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 27. novembra - 29. novembra 2024. Pozvánky na vyhodnotenie s konkrétnym termínom dostanú finalisti, ktorých vyberie odborná porota.

Podmienky súťaže:
    Do súťaže sa môžu zapojiť autori od 10 do 35 rokov svojimi krátkymi prózami:
1.  Kategória próza -  dospelí od 18 do 35 rokov.
2.  Kategória próza - mládež od 10 do 18 rokov.
3.  Kategória esej - dospelí od 23 do 35 rokov.

 V prípade, že súťažné texty nedosiahnu požadovanú úroveň, porota ceny neudelí.

Súťažiaci zašlú svoje príspevky elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) a Open Office  (nie vo formáte PDF). Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom, sa nepovažujú za relevantný textový podklad.
Súťažiaci, ktorí spĺňajú určenú vekovú kategóriu - mladí prozaici od 10 do 35 rokov, môžu zaslať jednu poviedku (rozsah poviedky max.10 normostrán formátu A4). Literárni historici, začínajúci vedci a kritici zašlú jednu esej (rozsah eseje max. 5 normostrán formátu A4).  
  So súťažným príspevkom je potrebné zaslať elektronickou poštou aj vypísanú prihlášku.
Súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel organizačného zabezpečenia súťaže „Jašíkove Kysuce“ po dobu jej trvania.
     Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže (prezenčná listina, diplom a iné).

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia v rámci projektu
„Kysucká knižnica v Čadci otvorená pre všetkých“.
Spolufinancovanie zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.

+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah