Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
           AOSS                    
Do 15.októbra 2022 sa predlžuje termín uzávierky súťažných prác do Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov „Jašíkove Kysuce 2022“.

JAŠÍKOVE KYSUCE 2022
54. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov

Organizátori:
Žilinský samosprávny kraj
Kysucká knižnica v Čadci – hlavný organizátor
Spolok slovenských spisovateľov – odborný garant súťaže
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska
Slovenské centrum PEN
Kysucká kultúrna nadácia

Spoluorganizátori:
Mesto Turzovka

Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia

Mediálni   partneri:
KYSUCE - Nezávislý týždenník Kysučanov
MY - Nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región
DOTYKY -  časopis pre mladú literatúru a umenie
OROL TATRANSKÝ - Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť
LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
KTV - Kysucká televízia
mojeKysuce.sk

vyhlasujú:

Celoslovenskú literárnu súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE 2022
autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte knižne nepublikovali.

     Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webovej stránke www.jasikovekysuce.sk  v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a Literárneho fondu.

Termín uzávierky:
     Súťaž bude uzatvorená 15. októbra 2022. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, nebudú zaradené do súťaže. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 1. - 2. decembra 2022. Pozvánky na vyhodnotenie s konkrétnym termínom dostanú finalisti, ktorých vyberie odborná porota.

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť autori od 10 do 35 rokov svojimi krátkymi prózami:
1.  Kategória próza -  dospelí od 18 do 35 rokov
2.  Kategória próza - mládež od 10 do 18 rokov
3.  Kategória esej - dospelí od 23 do 35 rokov

 V prípade, že súťažné texty nedosiahnu požadovanú úroveň, porota ceny neudelí.

Súťažiaci zašlú svoje príspevky elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) a Open Office  (nie vo formáte PDF). Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom, sa nepovažujú za relevantný textový podklad.
Súťažiaci, ktorí spĺňajú určenú vekovú kategóriu - mladí prozaici od 10 do 35 rokov, môžu zaslať jednu poviedku (rozsah poviedky max.10 normostrán formátu A4). Literárni historici, začínajúci vedci a kritici zašlú jednu esej (rozsah eseje max. 5 normostrán formátu A4).  
  So súťažným príspevkom je potrebné zaslať okrem mena a priezviska autora i stručný životopis, miesto bydliska, vek a telefónne číslo, prípadne aj autocharakteristiku.
Súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel organizačného zabezpečenia súťaže „Jašíkove Kysuce“ po dobu jej trvania.
     Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže (prezenčná listina, diplom a iné).

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia.
Spolufinancovanie zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.

+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah