História - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
     "Myšlienku literárnej súťaže Jašíkove Kysuce predznamenal už seminár k nedožitým päťdesiatinám spisovateľa Rudolfa Jašíka, ktorý sa uskutočnil v dňoch 28. – 29. 11.1969. Podujatia sa zúčastnili významné osobnosti kultúrneho života a spisovatelia Vincent Šikula, Dr. Břetislav Truhlář, Jaroslav Rezník, Milan Lechan, skupina mladých autorov klubu APROPO a ďalší. Tento prvý festival kultúry na Kysuciach bude účastníkom pripomínať pamätná tabuľa Rudolfa Jašíka na budove Miestneho kultúrneho domu v Turzovke. Organizátori osláv vyslovili želanie vytvoriť na základe každoročných jašíkovských osláv také kultúrne podujatia, ktoré by oživili a rozšírili doteraz jestvujúce tradície na Kysuciach.“ – napísal 2.12.1969 Večerník.

Miestne inštitúcie v Turzovke, odbor kultúry Okresného národného výboru v Čadci a Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže sa podieľali na organizovaní 2. ročníka Jašíkových dní, ktoré sa konali v dňoch 27. – 28.11.1970. Okrem autorských besied so spisovateľmi sa uskutočnil literárny večer za účasti slovenskej literárnej skupiny APROPO a kysuckých autorov, na ktorom vystúpilo aj divadielko Klubu mládeže z Radošinej s hrou „Jááánošííík“ od Stanislava Štepku.
Organizátori sa na tomto stretnutí rozhodli vyhlásiť každoročnú finančne dotovanú súťaž mladých autorov v krátkej próze. Týmto bola oficiálne zahájená literárna súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť mladí začínajúci autori stredoslovenského kraja. Od tohto obdobia až po súčasnosť sa udržala tradícia, organizovať na prelome novembra a decembra slávnostné literárne podujatie, venované pamiatke narodenia Rudolfa Jašíka.
V priebehu nasledujúcich rokov získaval tento kultúrny festival stále viac priaznivcov, súťaž nadobudla celoslovenský charakter a odborná porota garantovala vysokú úroveň víťazných prác. Mnohí súťažiaci mladí autori – Peter Holka, Gustáv Murín, Rút Lichnerová, Ľuboš Jurík, Vlado Puchala, Vlado Balla, Pavol Rankov, Marián Grupač a mnohí iní sú dnes známi renomovaní spisovatelia, ktorých tvorbu odštartovala práve táto súťaž.
Sprievodné podujatia ako autorské besedy, odborné semináre, výstavy a literárno-dramatické pásma, prebiehali v mestách a obciach celého kysuckého regiónu. V priebehu rokov sa menil i názov podujatia. Jašíkove dni sa zmenili na Jašíkovu Turzovku a napokon na Jašíkove Kysuce. Sám názov demonštroval, že podujatie presahovalo miestny rámec Turzovky, ba aj mesta Čadca, a že je to regionálne literárne podujatie určené všetkým Kysučanom, ktorí majú záujem o súčasnú slovenskú literárnu tvorbu.

V dňoch 3. – 4.12.1971 sa konali 3. Jašíkove dni, ktorých súčasťou bolo slávnostné otvorenie Pamätnej izby Rudolfa Jašíka v Turzovke. Okrem iných významných hostí a spisovateľov sa na podujatí zúčastnila aj manželka spisovateľa Hedviga Jašíková a Ladislav Jašík, brat spisovateľa Rudolfa Jašíka

Pri príležitosti konania 9. ročníka Jašíkových dní v roku 1977, vydala Okresná knižnica v Čadci zborník súťažných literárnych prác mladých autorov pod názvom „Úpätie“.

V auguste roku 1978 vypísal odbor kultúry Okresného národného výboru v Čadci v spolupráci s Okresnou knižnicou v Čadci literárnu súťaž o Zlaté pero Rudolfa Jašíka, pre autorov vo veku od 16 do 35 rokov – súťaž literárnych prác s tematikou Kysúc. V dňoch 30.11. – 1.12.1978 na 10. Jašíkových dňoch sa dohodla redakcia Nového slova s Okresným národným výborom v Čadci na novom projekte súťaže. 1979 - Účastníci Jašíkovej Turzovky

Pri príležitosti nedožitých 60. narodenín spisovateľa vypisuje 6.9.1979 redakcia Nového slova a Okresný národný výbor v Čadci autorskú súťaž v odbore krátkej prózy, s osobitnou cenou pre prácu s tematikou Kysúc a finančnými odmenami pre víťazov. Tak sa začiatkom decembra koná 11. (a 1. oficiálny) ročník Jašíkovej Turzovky, na ktorom sa zúčastňuje delegácia spisovateľov – národný umelec Vladimír Mináč, Alfonz Bednár, Ján Papp, Peter Andruška, Peter Štrelinger, Ľuboš Jurík, Ľubomír Feldek, Oľga Feldeková. Prvú cenu v autorskej súťaži získal Peter Holka (Strážnik noci).

„Ukazuje sa, že práve Jašíkova Turzovka má ambície stať sa súťažou číslo jeden v oblasti prózy. Svedčí o tom aj posledný ročník. A svedčí tiež o tom, že na Slovensku sa aj medzi mladými prozaikmi nájdu zaujímavé talenty, ktoré majú predpoklady stať sa prínosom pre mladú slovenskú prózu, ak budú usilovne a vytrvalo pracovať na sebe a ak nezídu z neľahkej cesty za literárnymi úspechmi.“ – napísalo 6.12. 1979 Nové slovo.

"12. ročník Jašíkovej Turzovky sa konal v dňoch 27. – 28.11.1980. Zúčastnili sa na ňom spisovatelia Ladislav Ballek, Peter Andruška, Peter Štrelinger, Helena Dvořáková a iní. Prítomný bol aj šéfredaktor Nového slova Leopold Podstupka. Po pietnej slávnosti pri pamätnej tabuli sa uskutočnili besedy s čitateľmi, vzájomné diskusie spisovateľov, spisovatelia hodnotili súťažné práce.
Prvú cenu získal Martin Feldek (Pocta Márii Višváderovej a Prasa jedno lenivé). K prácam autorov Jašíkovej Turzovky sa vyjadrili aj členovia hodnotiacej poroty – spisovatelia Ladislav Ballek a Peter Štrelinger, ktorý nie náhodou konštatoval, že ocenenie v súťaži Jašíkova Turzovka je aj istou známkou hodnoty v mladej slovenskej próze.“ (Kysuce, 5.12.1980).

V dňoch 26. – 27.11.1981 sa konal 13. ročník Jašíkovej Turzovky, na ktorom sa zúčastnili spisovatelia a kritici Ladislav Ballek, Ivan Hudec, Tomáš Janovic, Viliam Marčok, Ľuboš Jurík, Ivan Sulík a iní. Prvú cenu v literárnej súťaži získal Gusto Murín (Kolotoč, Rekordmani), druhú Stano Urban (Na večeru budú štvorlístky) a tretiu Rút Lichnerová (Orech). Zvláštne odmeny za poviedky s kysuckou tematikou získali Juraj Kusenda a Ladislav Hrubý.

Spisovatelia Vincent Šikula, Ivan Hudec, Jozef Puškáš, Marína Čeretková-Gállová, Helena Dvořáková a iní sa zúčastnili 14. Jašíkovej Turzovky v dňoch 25. – 26.11.1982. Porota rozdelila ceny takto: 1. miesto – Ján Malina (Zamknuté), 2. miesto – Rút Lichnerová (Dom), 3. miesto – Ivan Jurko (Potkan). Zvláštnu odmenu za poviedku s kysuckou tematikou získal Ladislav Hrubý.

15. ročník Jašíkove Kysuce sa konal od 1. do 2.12.1983. V delegácii Zväzu slovenských spisovateľov boli Ján Beňo, Peter Štrelinger, Ľuboš Jurík, Dušan Mikolaj, Jozef Puškáš, Oľga Feldeková a iní. Okrem tradičných stretnutí spisovateľov, hodnotenia víťazných prác sa konal seminár o prínose Jašíkovej Turzovky pre rozvoj mladej slovenskej tvorby. Úvodný referát na ňom mala Oľga Feldeková, ktorá okrem iného povedala: „Berme teda na vedomie, že za šesť rokov, o ktorých hovoríme (1978 – 1983), sa naozaj sformovala nová generácia mladej prózy, ktorá už nedočkavo klope na dvere veľkej literatúry. Táto generácia využila šesťročnú príležitosť, ktorú sme jej poskytli aj tým, že sme vydávali Nové slovo mladých a že sme organizovali Jašíkovu Turzovku.“ Porota v tomto ročníku cenu za 1. miesto neudelila, cenu za 2. miesto získali Juraj Tkáč (Imro) a Michal Čech (Priateľ), 3. miesto obsadila Katarína Školníková (Kruh). Odmenu za poviedku s kysuckou tematikou udelila porota Igorovi Otčenášovi (So smútkom v pätách).

V dňoch 28. – 30.11.1984 sa konal 16. ročník podujatia. Delegáciu Zväzu slovenských spisovateľov zastupoval národný umelec Vladimír Mináč, zaslúžilý umelec Ladislav Ballek, Ivan Hudec, Alexander Halvoník, Ján Tužinský, Ivan Stadtrucker, Ľuboš Jurík, Drahoslav Machala, Peter Štrelinger a ďalší. Konal sa seminár za účasti pedagógov z okresu na tému Súčasnosť a literatúra, referát predniesol Alexander Halvoník. Na slávnostnej akadémii predniesol Ivan Sulík úvahu o diele Rudolfa Jašíka a vystúpil Divadelný súbor J. Palárika z Čadce s dramatizáciou diela Na brehu priezračnej rieky.
Cenu za 1. miesto porota udelila Emilovi Borčinovi (Pozorovateľ), za 2. miesto Igorovi Otčenášovi (Úvod do milostných dejín jedného mladého muža „in memoriam“ Vinca Berešíka), 3. miesto Eve Maňuchovej (Osada Výstrkov). Odmenu za poviedku s kysuckou tematikou získal Pavol Kužma (Amálka).

17. ročník Jašíkovej Turzovky sa uskutočnil v dňoch 27. – 29.11.1985 v Kysuckom Novom Meste. Už samotný fakt, že sa akcia “presťahovala“ z Turzovky, svedčil o tom, že podujatie získava na význame, ktorý jej prikladajú organizátori a účastníci, ďaleko presahuje rámec miestnych či okresných osláv. Svedčí o tom aj početná a reprezentatívna delegácia Zväzu slov. spisovateľov a účasť delegácie Zväzu českých spisovateľov. Na tento ročník prišli národný umelec Vladimír Mináč, zaslúžilý umelec Ladislav Ballek, Ján Beňo, Vladimír Ferko, Peter Štrelinger, Jozef Puškáš, Drahoslav Machala, Dušan Dušek, Dušan Mikolaj, Alexander Halvoník, Peter Holka a iní, z českej strany medzi inými Zdeněk Pluhař, Ladislav Fuks, Josef Nesvadba, Jiří Marek.
Hlavnú cenu Jašíkovej Turzovky (začína sa používať aj názov Jašíkove Kysuce) udelila porota Edmundovi Hlatkému (úryvok z prózy Bohdan). Ďalšie ceny získali Edo Šmelko, Gustáv Murín a Jaro Bednárik. Porota udelila cenu za najlepšiu prózu s tematikou Kysúc Igorovi Otčenášovi (Rodinná skúška).
"Čo je potešiteľné, veľmi sľubnú úroveň mala... samotná literárna súťaž začínajúcich autorov. ... Jašíkova Turzovka, či novšie Jašíkove Kysuce, je predovšetkým súťaž pre mladých začínajúcich autorov, ale ako sa ukazuje, spoločenský a kultúrnopolitický význam tohto podujatia už dávno prerástol rámec obyčajnej súťaže a stal sa významnou – teraz už vskutku celoštátnou udalosťou. Dokonca možno povedať, že Jašíkova Turzovka je svojím spôsobom jediným fórom, kde sa v takejto hojnej miere stretávajú starší i mladší autori a kde sa toľko a tak zasvätene diskutuje o literatúre.“ – napísal Ľuboš Jurík v Novom slove (12.12.1985).

18. Jašíkove Kysuce (takto sa od tohto ročníka oficiálne nazýva toto podujatie) sa konali v dňoch 26. – 28.11.1986. V delegácii Zväzu slovenských spisovateľov na Kysuce prišli národný umelec Vladimír Mináč, zaslúžilý umelec Ladislav Ballek, Alexander Halvoník, Ivan Hudec, Peter Štrelinger, Ivan Sulík, Anton Hykisch, Dušan Dušek, Drahoslav Machala, Ján Tužinský, Igor Otčenáš, Peter Valček a iní.
Hlavnú cenu v literárnej súťaži získala Ľuba Nitrová (Hubert dolu hlavou). Cenu Kysúc porota udelila Ade Melicharovej. Vychádza zborník víťazných prác. V rámci Jašíkových Kysúc sa uskutočnila verejná nahrávka Čs. rozhlasu za účasti hercov bratislavských divadiel pod názvom „Rozmery človeka“ s vyhodnotením XVIII. ročníka Jašíkových Kysúc, odzneli úryvky z dosiaľ nepublikovaných rukopisov zaslúžilého umelca Ladislava Balleka, Ivana Hudeca, Petra Štrelingera, Drahoslava Machalu a Jána Tužinského.

V dňoch 25. – 27.11.1987 privítali Kysuce účastníkov 19. Jašíkových Kysúc – mladých autorov a spisovateľov. Už tradične boli na programe besedy, seminár k literárnej súťaži a súčasnej slovenskej próze, uskutočnil sa seminár o súčasnej sovietskej literatúre, na ktorom hlavný referát predniesol Doc. PhDr. Ivan Slimák, seminár Próza v rozhlase s ukážkami diel slovenských autorov, vernisáž výstavy akademického maliara Ondreja Zimku. Porota udelila ceny takto: cenu za 1. miesto získal Eugen Križo (Škola obozretnosti), za 2. miesto Vanda Vizárová, za tretie miesto Ľuba Nitrová a Eva Malievová. Cenu za poviedku s dedinskou tematikou porota udelila Jánovi Machajdíkovi. V úvode Zborníka víťazných prác hodnotil Alexander Halvoník úroveň súťaže a jej význam.

20. ročník Jašíkových Kysúc sa konal v dňoch 30.11. – 2.12.1988. Podujatie prešlo mnohými zmenami. Od nesmelých začiatkov a prvej myšlienky organizovať podujatie so spomienkovo-pracovným charakterom, venované významnému slovenskému prozaikovi, menilo toto podujatie organizátorov, názov (od Jašíkových dní, Jašíkovej Turzovky po dnešné Jašíkove Kysuce) a menilo aj svoju náplň (od miestnej, okresnej, krajskej súťaže až po najväčšiu literárnu súťaž mladých prozaikov celoslovenského charakteru).
Porota v zložení Alexander Halvoník (predseda), Igor Otčenáš a Peter Štrelinger rozhodla takto: cenu za 1. miesto získal Ľuboš Svetoň z Bratislavy za cyklus krátkych próz Pani Mlynáriková, Prílivy a odlivy, Strom. za 2. miesto Jiří Zaťovič z Lučenca za poviedku Kaz. za tretie miesto Ján Chlup z Bratislavy za poviedku Krídla nemajú len anjeli.
Mladí prozaici a spisovatelia sa stretli na vyhodnotení literárnej súťaže 21. ročníka Jašíkových Kysúc v dňoch 29.11 – 1.12 1989 v Čadci a jej okolí. Porota v zložení Alexander Halvoník – predseda, Ján Tužinský, Dušan Mikolaj a Róbert Kotian rozhodla udeliť cenu za 1. miesto Ľubici Suballyovej z Bratislavy za prózu Parádny flop. Za 2. miesto cenu získal Pavel Siman z Banskej Bystrice za krátku prácu Svedomie. 3. miesto obsadil Ján Brezina z Martina za poviedku z vojenčiny Erotika v zelenom. Na literárnej súťaži sa zúčastnilo 65 autorov so 132 prácami. Odborná porota vyzdvihla, že ,, ... v tomto ročníku akcent na tému zoslabol v prospech umeleckej polytematičnosti. V dôsledku toho ubudlo revolučných príspevkov a najlepšie práce sa vyznačujú autorským nadhľadom, hĺbavosťou a úsilím o všeobecnejšiu platnosť prozaickej výpovede.“ – napísal Peter Holka v Pravde (5.12.1989).

22. ročník Jašíkovej Turzovky sa uskutočnil v dňoch 28. –30.11.1990. Porota v zložení Róbert Kotian, Ján Litvák, Igor Otčenáš a Peter Juščák rozhodla o poradí takto: zvíťazil Vojtech Drozdík z Bratislavy poviedkou Oči, na druhom mieste sa umiestnila Ľubomíra Romanová z Prešova za poviedku Škreky zlatých vtákov a na treťom Tomáš Horváth z Bratislavy poviedkou Prerušenie plynulosti. Cenu Kysúc získala Magdaléna Kmeťková, čestné uznania patria Pavlovi Rankovovi, Vladimírovi Ballovi, Róbertovi Hakalovi a Michalovi Murínovi. Porota hodnotila prozaické práce od vyše 70 autorov. Zúčastnili sa spisovatelia: Jaroslav Rezník, Marína Čeretková - Gallová, Rudolf Dobiáš, Edmund Hlatký, Pavol Vilikovský, Kamil Zbruž, Alexander Halvoník, Drahoslav Machala, Peter Holka, Peter Štrelinger, Dušan Mikolaj. „Už len preto, že sa každoročne objaví v literárnej súťaži čo len jeden talentovaný autor, treba Jašíkove Kysuce organizovať.“ – napísal Peter Holka v Pravde (4.12.1990).
1988 - XX. Jašíkove Kysuce - slávnostná akadémia a odovzdávanie ocenení v dome kultúry R. Jašíka v TurzovkeVladimír Mináč, Ladislav Ballek.

V roku 1991 sa konal 23. ročník Jašíkových Kysúc, na ktorom sa zúčastnili spisovatelia Ladislav Ťažký, Milan Augustín, Dušan Mikolaj, Igor Otčenáš, Peter Holka, Rudolf Dobiáš, Maroš Bančej, Edmund Hlatký, Ladislav Serdahély, René Bielik, Peter Maruniak.
Víťazi súťaže: 1. miesto Pavol Rankov za prózu Kontrolóri. Ocenená bola aj Barbora Škovierová. Cenu Kysúc získal Michal Čarňanský. Cenu Únie mladej slovenskej kultúry získal F. Chudjak.
V rámci tohoto ročníka Jašíkových Kysúc sa realizovali semináre „Návraty L. Ťažkého do slovenskej literatúry“ za účasti autora a seminár „Križovatky ruskej literatúry 20. storočia“ prednášal dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Doc. PhDr. Ivan Slimák.

V dňoch 25.11 – 27.11.1992 sa konal 24. ročník Jašíkových Kysúc. Porota v zložení Igor Otčenáš, Ján Tužinský, Alexander Halvoník udelila mimoriadnu prémiu Radoslavovi Olosovi z Ružomberka za poviedku Čajová romanca. Ďalej udelila tri odmeny: Vladimírovi Ballovi z Nových Zámkov za poviedku Emigrácia, Vladimírovi Puchalovi z Krompách za poviedku Verejná spomienka a Viere Kuracinovej z Trnavy za poviedku Tancujúca Venuša. Cenu Okresnej knižnice v Čadci Miroslavovi Beblavému z Bratislavy. Odborný seminár „Kam kráčaš Slovensko – slovenský človek v dejinách, v literatúre a v súčasnosti“ viedol spisovateľ Ladislav Ťažký.

25. ročník Jašíkových Kysúc sa uskutočnil 24. – 26.11.1993. Odborná porota literárnej súťaže pre mladých autorov – prozaikov Jašíkove Kysuce, v zložení -Viktor Maťuga, Róbert Závarský a Vladimír Barborík rozhodla udeliť Hlavnú cenu Vladimír Puchala z Krompách za poviedku Zaspávanie v zime., laureátmi sa stali Tomáš Repčiak zo Spišskej Novej Vsi za poviedku Martes Zibellina. Vladimír Balla z Nových Zámkov za poviedku Jemný nový príbeh o rozprávaní príbehu. Jana Dráfy z Nových Zámkov za poviedku Žite čo najďalej od centra. Cena Kysúc bola udelená Ľubomíra Romanová z Prešova za poviedku Prsty v Piesku.

Do 26. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže sa v roku 1994 prihlásilo 79 mladých autorov. Porota v zložení Bohuš Bodacz, Viktor Maťuga a Igor Otčenáš sa rozhodla udeliť ocenenia Kveta Hovoričová z Kremnice za mimoriadne hodnotnú prácu (Orechové škrupinky). Medzi najlepšie práce boli zaradené prózy Miroslava Kozárová z Bratislavy - súbor próz, Vladimíra Balla z Nových Zámkov - próza Rumovisko, Róberta Škula z Necpal - Chlapček. Cena Kysúc bola udelená Danici Gašparíkovej zo Žiliny za prózu Vražda.

27. ročník súťaže Jašíkove Kysuce sa konal v dňoch 29.11. – 1.12.1995 a súťažilo v ňom 43 autorov z celého Slovenska, vekového rozpätia od 14 do 35 rokov. Odborná porota literárnej súťaže v zložení Vladimír Barborík, Viktor Maťuga a Igor Otčenáš rozhodla udeliť cenu za mimoriadne hodnotnú prácu Vladimírovi Ballovi z Nových Zámkov - za poviedku Die Zweisamkeit. Medzi najlepšie práce boli zaradené prózy Danice Gašparíkovej zo Žiliny - próza Balada o sexe bez tragického konca, Tomáša Repčiaka zo Spišskej Novej Vsi - próza Ako chytiť raka, Petra Karpinského zo Spišskej Novej Vsi - próza Hadi na snehu. Cena Kysúc bola udelená Danielovi Tichému zo Žiliny za prózu Na konci prázdnin. Súčasťou podujatia bol aj seminár „Sme súčasťou dejín sveta“ s prednáškou Pavla Dvořáka.

V dňoch 27. – 29.11.1996 privítali Kysuce účastníkov 28. ročníka Jašíkových Kysúc mladých autorov a spisovateľov. Organizátormi tohto ročníka bola Kysucká knižnica v Čadci spolu s Asociáciou organizácií spisovateľov Slovenska a Slovenským literárnym fondom. V rámci podujatia sa uskutočnil seminár na tému: „Poznávanie literatúrou – Slovenská literatúra po roku 1945“ za účasti známeho literárneho kritika, publicistu a vedca PhDr. Štefana Druga, CSc. Najvyššie ocenenie spolu s finančnou odmenou si odniesla mladučká (ani nie 18-ročná) študentka Eva Pribylincová z Tvrdošína za poviedku List mame. Cenu Kysúc spolu s finančnou odmenou dostala Anna Kassay z Prešova za súbor krátkych próz. Prémie obdržali Peter Karpinský zo Spišskej Novej Vsi za prózu Chat noir, Róbertovi Kačeňákovi z Košíc za súbor próz a Danica Gašparíková zo Žiliny za prózu Krajina pod Tatrami.

Laureátom 29. ročníka Jašíkových Kysúc v roku v 1997 sa stal Peter Karpinský zo Spišskej Novej Vsi za prózu Synovia boží. Odborná porota v zložení Vladimír Barborík, Ján Beňo, Pavel Matejovič udelila cenu za najlepšiu prácu s kysuckou tematikou Tomášovi Repčiakovi zo Spišskej Novej Vsi za poviedku Zmenschenina a tri prémie Literárneho fondu Kristíne Uríkovej z Plevníka - Drienového za súbor krátkych próz, Róbertovi Kačeňákovi z Košíc za prózu Klince a syn a Andrei Čiernej z Bratislavy za prózu Iba /?/ hra, Zoskok. Do súťaže sa zapojilo 53 autorov.

Vyhodnotenie 30. ročníka súťaže mladých autorov Jašíkove Kysuce sa konalo 25. – 27.11.1998 v Čadci a jej okolí. Do súťaže sa prihlásilo 40 autorov, ktorí sa vo svojich dielach venovali najpálčivejším problémom súčasnosti. Záujmu sa tešil seminár „Kam kráčaš Slovensko? – Slovensko v 20. storočí“ s prednáškou PhDr. Ľubomíra Liptáka, vedúceho pracovníka Slovenskej akadémie vied a publicistu. Odborná porota v zložení predseda poroty Braňo Hochel, členovia poroty Bohuš Bodacz, Štefan Moravčík a Bystrík Šikula ohodnotila takto: hlavnú cenu Alexandre Balážovej za prózu Telefonát s prihliadnutím na prózu Dobývanie pevnosti kúpeľňa. Cenu za prózu s kysuckou tematikou získal Marián Grupač za prózu Holuby. Porota ďalej udelila Ex equo prémie Literárneho fondu Gabriele Magálovej za prózu Isté zisky, Tatiane Kovárikovej za prózu Na úteku s prihliadnutím na prózu Svetlotma a Róbertovi Kačeňákovi za prózu Nočák.

Odborná porota v zložení: predseda – Štefan Moravčík, členovia – Miloš Ferko, Bystrík Šikula hodnotila štyridsaťosem textov 31. ročníka súťaže v roku 1999. Hlavnú cenu udelili Róbertovi Kačeňákovi z Košíc za prózu Vrstevnice, ktorá zaujala schopnosťou nesentimentálne uchopiť tému smrteľného ochorenia. Cenu za prózu s kysuckou tematikou získal Ján Podmanický zo Starej Bystrice za prózy Žiť lepšie a Klanicova medza. Boli udelené aj Ex equo prémie Literárneho fondu Jánovi Gavurovi z Prešova za prózu Druhý návrat, Janke Jesenskej z Martina za prózu Osud mesta, Tatiane Kovárikovej z Plaveckého Podhradia za prózu V mene draka. „Zdá sa, že vidiek si stále udržuje duchovnú kontinuitu a napriek všade prítomnej biede, nezamestnanosti a ďalším chorobám dneška vyrastá zdravo, v mnohom nám mestským, dezorientovaným ľuďom, žijúcim v Bratislave, môže byť vzorom. Zdá sa, že pramene, studničky kultúry na Slovensku ešte nevymizli a „Na brehu priezračnej rieky“ ešte vyvierajú.“ - napísal Štefan Balák v Literárnom týždenníku (2000).

Seminár „Súčasná slovenská próza“, ktorý viedol Miloš Ferko bol jedným z mnohých zaujímavých podujatí, ktoré sprevádzali 32. ročník literárnej súťaže roku 2000. Odborná porota, v zložení Braňo Hochel, Ján Majerník, Igor Hochel posúdila všetkých šesťdesiattri prác. Hlavnú cenu získala za prózu Zvädnuté kvety v trinástej komnate Janka Jesenská z Martina. Porota udelila prémie Literárneho fondu Lucii Blažekovej z Trnavy za prózu Plamene, Markovi Godovičovi z Hlohovca, za prózu Dôchodcovia a Milanovi Maťašemu z Trenčína za prózu Keď hviezdy zo zeme na nebo padajú.

Rok 2001 a nástup tretieho tisícročia zaznamenal v histórii súťaže jej 33. ročník, nové literárne práce, nových autorov a opäť novú porotu, ktorá sa odborne zhostila svojej funkcie. Predseda Pavol Rankov, členovia Vojtech Kondrót, Braňo Hochel rozhodli, že prémie Literárneho fondu udeľujú Jozefovi Gaálovi z Košíc za prózu Babie leto, Michaele Rosovej zo Sniny za prózu Faux Pas a Jarovi Zackovi z Bratislavy za prózu Školská dilema ježov. Hlavnú cenu XXXIII. ročníka JK si podľa poroty zaslúžil David Antony z Bratislavy za Výber z poviedok. Do súťaže sa svojimi textami zapojilo 45 účastníkov z celého Slovenska.
"Jašíkove Kysuce sa zmenili. Obávam sa povedať, že k horšiemu. Veď stále ešte názov súťaže rezonuje, má meno aj u mladých, začínajúcich prozaikov. To nie je po 33-och rokoch zlé znamenie. No autobus, ktorý z Bratislavy dovážal na Kysuce slovenských spisovateľov je už dávno pasé. Dnes už horko-ťažko dôjde torzo z poroty. Už po 35. ročníku JK Peter Holka vo svojom článku Pracovné jubileum (In.: Pravda, 30.11.1993) o. i. spomenul i túto (odvrátenú) stranu JK, keď napísal, že: „...mnohí spisovatelia práve dnes nariekajú, s akými problémami vydávajú svoje diela a s akými ťažkosťami sa ich knihy predávajú. Nuž, keď sa autorom bude ťažiť zdvihnúť zadok z Bratislavy a zájsť na besedy za svojimi čitateľmi, tak by sa tomu nemali veľmi čudovať,“ napísal Marián Grupač v Dotykoch (č.4, 2001).

V dňoch 28. – 29.11.2002 sa konal 34. ročník Jašíkových Kysúc. Odborná porota v zložení predseda poroty Ján Majerník, členovia poroty Peter Šulej, Peter Juščák udelila hlavnú cenu Michaele Rosovej zo Senice za prózu Hyeny a hajzli. Prémie Jozef Gaál z Košíc za prózu Koniec sveta, Štefan Chudý z Hronských Kľačan za prózu Anjeli, Radovan Brenkus z Košíc za prózu Zmluva s diablom a Mesto polomŕtvych. Cenu Kysúc získal Peter Kubica z Čadce za prózu Cesty – necesty.
Program podujatia bol už tradične bohatý a zúčastnilo sa na ňom veľa záujemcov o súčasnú slovenskú tvorbu. Pozvanie do Čadce prijalo množstvo významných slovenských spisovateľov a osobnosti literárneho života. Spoluorganizátormi Kysuckej knižnice boli Spolok slovenských spisovateľov, Literárny fond a mesto Turzovka.
„Nakúkajúc ponad plece, môžem pokojne (z vlastného pohľadu) skonštatovať, že posledné Jašíkove Kysuce 2002 (JK2002) prebehli vcelku úspešne, vydarili sa. Ozrejmili a potvrdili opodstatnenosť, potrebnosť svojej doterajšej, ale aj ďalšej existencie. Zo všetkých predošlých ročníkov, som mal práve z tohto hádam najhrejivejší pocit. Presne opísať dôvody, ktoré ma k takémuto tvrdeniu doviedli, by som jednoznačne asi nevedel. Jednoducho, mám taký pocit, a ten je podmienený mnohými skúsenosťami z iných literárnych súťaží, ale i zo samotných JK, kde som sa zúčastnil ako autor alebo neskôr ako pozvaný hosť.“ napísal Marián Grupač v Dotykoch (č. 3/4, 2002).

35. ročník sa konal v dňoch 1. – 5. decembra 2003. Do súťaže sa prihlásilo 23 mladých autorov. Porota v zložení Pavol Rankov – predseda, členovia Dušan Mikolaj a Marián Grupač navrhla Kysuckej knižnici v Čadci udeliť Hlavnú cenu Jašíkových Kysúc Petrovi Gettingovi z Bytče za jeho prózu Epizóda so zlým koncom, stredom, začiatkom. Prémie Literárny fond na návrh poroty udelil Terézii Kontovej zo Žiliny za prózu Fara, Matejovi Thomkovi z Martina za prózu Priedomie a Jánovi Urbanovi z Bánoviec nad Ondavou za prózu Rituál. Cenu Kysúc získal od Mesta Turzovka Milan Maťaše z Trenčína za prózu Kysucké reminiscencie na veci prazvláštne. V rámci tohto ročníka sa uskutočnili stretnutia a besedy s 12 slovenskými spisovateľmi, literárny večer mladých autorov a prezentácia ich ocenených prác, odborný seminár „Súčasná slovenská literatúra“, ktorý viedol Pavol Rankov. Celoslovenská literárna súťaž Jašíkove Kysuce sa prvýkrát objavuje na webových stránkach. Zatiaľ nesmelo, organizátori čakajú, ako budú na ňu reagovať mladí začínajúci autori.

36. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže poznačili menšie zmeny. Organizátori - Spolok slovenských spisovateľov, Literárny fond, Kysucká kultúrna nadácia a Kysucká knižnica v Čadci otvorili súťaž aj mladším autorom. Mládež vo veku od 10 – 18 rokov mohla svojimi prózami zabojovať aj o Cenu Jozefa Hnitku, ktorú udelila Kysucká kultúrna nadácia. Do tohto ročníka súťaže sa zapojilo 53 súťažiacich, ktorí zaslali 71 textov. Príspevky do súťaže boli zverejňované na webových stránkach v poradí, v akom prichádzali. Posudzovala ich porota, osvedčená už v 35. ročníku. Trojica porotcov vyniesla nasledujúci ortieľ: Hlavnú cenu navrhla Kysuckej knižnici v Čadci udeliť za prózu Tereza autorke Jane Lenčovej, Cenu Jozefa Hnitku za prózu Kysucká banalitka Zuzane Grochalovej, Prémie Literárneho fondu za prózu O hádke Márii Kolomazníkovej, Milanovi Maťašemu za prózu Šachsej-Machsej a Radovanovi Passia za prózu Catullus, harfistka a šnúrka na topánke.

Po dlhšej dobe organizátori mali dôvod k spokojnosti. Do 37. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže sa so svojimi textami zapojilo 62 začínajúcich autorov. Ich príspevky boli zverejnené na webovej stránke Jašíkových Kysúc. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Marián Grupač (predseda), Dušan Mikolaj, Pavel Rankov, tiež konštatovala oproti minulému roku pozitívny trend – ďalší nárast záujmu mladých autorov a vyššiu kvalitu zaslaných próz. Na svojom zasadaní 16.11.2005 rozhodla a v súlade so štatútom navrhla udeliť Hlavnú cenu 37. ročníka Jašíkových Kysúc Dane Krištofovičovej za prózu Don´ t eat the smokin´ fish, Prémie Literárneho fondu dostali Ján Urban za prózu Kostlivec, Ivana Dobrakovová za prózu Cestou do Aosty a Gabriela Alexová za prózu Jeden deň. Cenu Jozefa Hnitku obdržal Marek Holka za súťažné texty Veľkonočná idylka, Ranný nákup. Vyhodnotenie súťaže sa konalo v Kysuckej knižnici v Čadci 1. decembra 2005.

K hodnoteniu 38. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove Kysuce uvádzame citát zo Zápisnice zo zasadania odbornej poroty z 20. novembra 2006, ktorá hodnotila súťažné práce v zložení Mária Bátorová, Peter Kubica, Pavel Rankov (predseda): „Porota posudzovala práce 75 autorov (v tom jedna dvojica autoriek), ktorí sa do súťaže prihlásili a ich príspevky boli zverejnené na webovej stránke Jašíkových Kysúc. Vzhľadom na vysokú úroveň viacerých súťažných prác porota odporúča organizátorom, zachovať súčasný spôsob organizácie a priebehu súťaže.“ V súlade so štatútom navrhla porota oceniť práce a udeliť ocenenia nasledovne: Hlavnú cenu Gabriele Alexovej za prózu Polovica, tri Prémie Literárneho fondu: Ivane Dobrakovovej za prózu Bellevue, Marseille, Ľudmile Hostovej za prózu S vylúčením verejnosti a Jane Cvikovej za text Rub a líc, Cenu Jozefa Hnitku (pre kategóriu súťažiacich - mládež od 10 do 18 rokov) navrhli udeliť Eve Bačinskej za prózu Strom.

O literárnu súťaž Jašíkove Kysuce rastie záujem zo strany mladých prozaikov. Svedči o tom aj počet zapojených súťažiacich do 39. ročníka. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Mária Bátorová, Dušan Mikolaj, Peter Kubica, posudzovala 153 súťažných textov 95 autorov. Príspevky boli na rôznej úrovni. Jej návrh znel: Hlavnú udeliť Ivane Dobrakovovej za súťažný text „... ale tie dlhé múry sa tak rýchlo zbiehajú ...“, prémie Literárneho fondu Veronike Samkovej, Lucii Kajánkovej a Maroš Andrejčík. Cena Jozefa Hnitku (pre kategóriu súťažiacich - mládež od 10 do 18 rokov) Eve Bačinskej za prózu Posledným vlakom.

Jubilejný 40. ročník Jašíkových Kysúc sa konal v dňoch 24.novembra - 28.novembra 2008.
Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov Jašíkove Kysuce je čoraz viac obľúbenejšia a zapája sa do nej viac autorov, v tomto jubilejnom ročníku to bolo doteraz najviac zo všetkých. Odborná porota v zložení Marián Grupač, Marek Mitka a Miloš Jesenský posudzovala práce 138 mladých autorov so 246 súťažnými textami. Z posudzovaných súťažných textov vybrala najkvalitnejšie texty a ich autori boli ocenení jednotlivými cenami. Hlavnú cenu získala Anna Vlčková za prózu Migove, prémiou Kysuckej kultúrnej nadácie bola ocenená Katarína Vargová za prózu Anna jednoducho musí, prémie Literárneho fondu získali Marianna Záhorová za prózu O podivných okolnostiach očistenia mena rodiny Fera Zrážku, Eva Bačinská za prózu Tvojich dvanásť krstných mien a Marek Mittaš za prózu Bezbranný.
Na sprievodných podujatiach sa zúčastnilo 522 účastníkov.
Kysucká knižnica v Čadci pri tejto príležitosti vydala Pamätnicu Jašíkových Kysúc - Literárne ozveny.
Za organizátorov mi ostáva len dúfať, že Jašíkove Kysuce budú aj naďalej miestom realizácie sa mladých začínajúcich autorov, že budú priestorom pre komunikáciu o literárne tvorbe a zdravé súťaženie.

41. ročník Jašíkových Kysúc sa konal v dňoch 30.novembra – 4.decembra 2009. Do súťaže sa prihlásilo 97 mladých autorov so 166 súťažnými textami. Hodnotila ich odborná porota v zložení Marián Grupač – predseda, Marek Mitka a Miloš Jesenský, ktorá navrhla Kysuckej knižnici v Čadci udeliť Hlavnú cenu Ive Polczik za prózu Voodoo panenka. Prémie Literárny fond na návrh poroty udelil Anne Vlčkovej za prózu Pomer, Mariane Záhorovej za prózu Balkóny a Milanovi Sabovi /Pinero/ za prózu Neviem to pomenovať. Kysucká kultúrna nadácia udelila Prémiu Jozefa Hnitku Radovanovi Potočárovi za prózu Napoly.
K 90.výročiu nedožitých narodenín Rudolfa Jašíka organizátori zrealizovali podujatie o živote a diele autora pod názvom „Človek ako rieka“ za účasti súčasných spisovateľov Jaroslava Rezníka, Petra Glocku, Petra Holku, Dušana Mikolaja a ďalších

42. ročník Jašíkových Kysúc sa konal v dňoch 29. novembra až 3. decembra 2010. Do súťaže sa prihlásilo 110 mladých autorov so 151 súťažnými textami. Odborná porota v zložení Peter Mišák – predseda, Antónia Revajová a Marián Grupač navrhla Kysuckej knižnici v Čadci udeliť Hlavnú cenu Jašíkových Kysúc Mathejovi Thomkovi za prózu Fragmenty zo životnej púte šocheta Šóbu. Literárny fond na návrh poroty udelil prémie Barbore Gričovej za prózu Každé ráno je iné, novým ránom, Radovanovi Potočárovi za prózu Mravec ( neskutočne o skutočne) a Zdenkovi Fajčákovi za prózu Ruchy ridiculi. Cenu Jozefa Hnitku získala Vanessa Jóriová za prózu Nová kapitola života.
V rámci tohto ročníka sa uskutočnili stretnutia a besedy so slovenskými spisovateľmi Mariánom Grupačom, Petrom Holkom, Antonom Pajonkom, Jozefom Marcom, Ladislavom Hrubým, Toňou Revajovou, Dušanom Mikolajom, Katarínou Mikolášovou a Zuzanou Kuglerovou. Organizátori taktiež pripravili stretnutie mladých autorov s členmi odbornej poroty hodnotiacej súťažné texty, literárny večer mladých autorov s prezentáciou ich ocenených prác, workshop pre začínajúcich autorov a odborný seminár „Súčasná slovenská literatúra“.
+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah