Štatút - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah

Štatút
Literárnej súťaže
JAŠÍKOVE KYSUCE 2023 - 2025


Článok 1
Základné ustanovenie

1.1. JAŠÍKOVE KYSUCE sú celoslovenskou literárnou súťažou určenou mladým talentovaným autorom do 35 rokov, ktorí prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu čitateľskej verejnosti.

1.2. Poslaním podujatia je:
a) literárna súťaž mladých prozaikov a jej vyhodnotenie,
b) konfrontácia prozaickej generácie s vývojovými tendenciami a tradíciami slovenskej prózy,
c) literárnohistorická a literárnokritická reflexia slovenskej literatúry,
d) tvorivý dialóg mladých autorov s organizátormi JAŠÍKOVÝCH KYSÚC, seminár a besedy predstaviteľov súčasnej prózy s čitateľskou verejnosťou.


Článok 2
Program

2.1. Program podujatia obsahuje:
a) vyhodnotenie literárnej súťaže mladých autorov na osobitnom seminári a literárny večer s mladými autormi, na ktorom sa prezentujú víťazné práce,
b) spomienky na Rudolfa Jašíka (pietna spomienka pri pamätnej tabuli Rudolfa Jašíka v Turzovke) a na Jozefa Hnitku (v Pamätnej izbe Jozefa Hnitku v Kysuckej knižnici v Čadci),
c) ďalšie kultúrno-spoločenské podujatia: besedy so spisovateľmi, autogramiády, prezentácie kníh, prednášky, výstavy a pod.


Článok 3
Organizátori a systém organizácie

3.1. JAŠÍKOVE KYSUCE organizujú:
a) Kysucká knižnica v Čadci,
b) Spolok slovenských spisovateľov,
c) Kysucká kultúrna nadácia,
d) Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska,
e) Slovenské centrum PEN.
3.2. Odborným garantom súťaže je Spolok slovenských spisovateľov.
3.3. Celoslovenskú literárnu súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE riadi a usmerňuje výbor, ktorý pozostáva z predstaviteľov - delegátov každého subjektu, podieľajúceho sa na jej príprave a realizácii. Členovia výboru zodpovedajú za komunikáciu medzi spoluorganizátormi a kontrolujú plnenie úloh, ktoré pre ich organizáciu stanovuje štatút.
3.4. Kysuckú knižnicu v Čadci v organizačnom výbore zastupuje riaditeľ a projektový manažér.
3.5. Spolok slovenských spisovateľov v organizačnom výbore zastupuje jeden ním menovaný zástupca.
3.6. Kysuckú kultúrnu nadáciu v organizačnom výbore zastupuje jeden ňou menovaný zástupca.
3.7. Asociáciu organizácií spisovateľov Slovenska v organizačnom výbore zastupuje jeden ňou menovaný zástupca.
3.8. Slovenské centrum PEN v organizačnom výbore zastupuje jeden ním menovaný zástupca.


Článok 4
Celoslovenská literárna súťaž

4.1. Celoslovenská literárna súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE má za úlohu podporovať rozvoj slovenskej literárnej tvorby a jej literárnovednej a kritickej reflexie, hľadať nové talenty medzi mladými ľuďmi, podchytiť mladých a začínajúcich prozaikov, ale aj literárnych historikov a kritikov, doktorandov a postdoktorandov, nadviazať na pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov a zhodnotiť súťažné práce.
4.2. Súťaž vyhlasuje Kysucká knižnica v Čadci na web stránke knižnice a v regionálnej tlači. Spoluorganizátori propagujú súťaž na svojich web stránkach, v celoslovenských médiách a iných médiách do 30. júna príslušného kalendárneho roka. Súťaž bude prebiehať na internetovej stránke, určenej tejto súťaži, ktorú vlastní a spravuje Kysucká knižnica v Čadci. Miestom konania vyhodnotenia literárnej súťaže je Kysucká knižnica v Čadci. Termín konania určuje organizačný výbor (predbežný termín je prelom mesiacov november - december príslušného roka).
4.3. Literárnu súťaž vypisujú organizátori pre autorov do 35 rokov, píšucich po slovensky, ktorí ešte knižne nepublikovali.
4.4. Priebeh súťaže:
a) mladí prozaici (rozsah poviedky max. 10 normostrán), literárni historici a začínajúci vedci a kritici (rozsah eseje max. 5 normostrán) môžu do súťaže zasielať svoje práce (jednu poviedku, resp. jednu esej) elektronickou poštou na adresu: jasik@kniznica-cadca.sk  na elektronických nosičoch vo formáte Word na adresu: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca so značkou „Jašíkove Kysuce“,
b) súťažné práce budú zverejňované priebežne spolu s ďalšími potrebnými informáciami na stránke: www.jasikovekysuce.sk,
c) k súťažným textom sa bude vyjadrovať trojčlenná odborná porota, do ktorej delegujú svojich členov Spolok slovenských spisovateľov, ktorej člen bude predsedom poroty, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska a Kysucká knižnica v Čadci. Spolok slovenských spisovateľov a Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska do 30. júna príslušného kalendárneho roka oznámia mená porotcov organizátorovi súťaže Kysuckej knižnici v Čadci,
d) svoj názor na súťažné texty môžu vyjadriť aj čitatelia webovej stránky a zároveň aj súťažiaci môžu reagovať na súťažné prózy spolusúťažiacich.
4.5. Súbeh tvorivej súťaže sa uzavrie do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Súťažné práce doručené po uzávierke nebudú do súťaže zaradené.
4.6. Odborná porota posúdi súťažné práce a navrhne tieto ocenenia:
Pre kategóriu súťažiacich „dospelí od 18 do 35 rokov“:
a) Cena Rudolfa Jašíka vo výške 100,00 € - cenu udeľuje Kysucká knižnica v Čadci,
b) 3 prémie: Prémia Rudolfa Jašíka v sume po 100,00 € - prémie udeľujú Spolok slovenských spisovateľov, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska a sponzor súťaže.
Pre kategóriu súťažiacich „mládež od 10 do 18 rokov“:
a) Cena Jozefa Hnitku vo výške 100,00 € - cenu udeľuje Kysucká kultúrna nadácia.
Pre kategóriu súťažiacich - esej „dospelí od 23 do 35 rokov“:
a) Cena Esej o diele slovenskej literatúry vo výške 80,00 € - cenu formou účasti vo výške 40,00 € udeľuje Spolok slovenských spisovateľov a 40,00 € Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska.
V prípade, že súťažné texty nedosiahnu požadovanú úroveň, porota ceny neudelí.
4.7. Výsledky súťaže sa vyhlasujú v rámci Jašíkových Kysúc a taktiež budú zverejnené na webových stránkach organizátorov.
4.8. Odborná porota zároveň odporučí najlepšie súťažné práce na publikovanie.

Článok 5
   Financovanie

5.1. Finančné náklady na Jašíkove Kysuce zabezpečujú organizátori:
a) Kysucká knižnica v Čadci zabezpečuje z grantu Fondu na podporu umenia a zo svojich zdrojov: Cenu Rudolfa Jašíka vo výške 100,00 €, honoráre členom odbornej hodnotiacej poroty, náklady spojené s prevádzkovaním web stránok, náklady spojené s propagáciou (plagáty, pozvánky, doručovanie), náklady spojené s účasťou vybraných mladých prozaikov na vyhodnotení, zabezpečuje prepravu delegátov v rámci Kysúc.
b) Spolok slovenských spisovateľov a Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska zabezpečia v rámci svojich printových a elektronických médií propagáciu súťaže v čase jej vyhlásenia, ako aj informovanosť o jej výsledkoch.
c) Spolok slovenských spisovateľov: 1 Prémia Rudolfa Jašíka vo výške 100,00 €, účasť na Cene Esej o diele slovenskej literatúry vo výške 40,00 € a hradí náklady členom, ktorých vysiela na Jašíkove Kysuce (cestovné, ubytovanie).
d) Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska: 1 Prémia Rudolfa Jašíka vo výške 100,00 €, účasť na Cene Esej o diele slovenskej literatúry vo výške 40,00 € a hradí náklady členom, ktorých vysiela na Jašíkove Kysuce (cestovné, ubytovanie).
e) Kysucká kultúrna nadácia: Cenu Jozefa Hnitku vo výške 100,00 € a náklady na slávnostnú večeru vo výške 150,00 €.
f) Slovenské centrum PEN: hradí náklady členom, ktorých vysiela na Jašíkove Kysuce (cestovné, ubytovanie).


Článok 6
Archív a dokumentácia

6.1. Archív Jašíkových Kysúc (súťažné práce, zápisnice zo zasadnutí organizačného výboru, korešpondencia, pozvánky, plagáty, zborníky, fotodokumentácia ...) sústreďuje, buduje a eviduje Kysucká knižnica v Čadci.

   Článok 7
   Záverečné ustanovenie

7.1. Podľa tohto štatútu sa postupuje od 01.01.2023 do 31.12.2025.
7.2. Úlohy stanovené v štatúte sú záväzné pre každého zúčastneného. Ak by niektorý zo spoluorganizátorov nemohol z vážnych dôvodov niektorú z jemu stanovených úloh realizovať, je povinný bezodkladne písomnou formou na to upozorniť ostatných spoluorganizátorov.

Bratislava – Čadca                                                         dňa: 01.01.2023


Organizátori:                                                          

Kysucká knižnica v Čadci
Spolok slovenských spisovateľov
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska
Kysucká kultúrna nadácia
Slovenské centrum PEN


+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah