Organizatori - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
Organizátori celoslovenskej literárnej súťaže
JAŠÍKOVE KYSUCE
KYSUCKÁ KNIŽNICA V ČADCI
- je verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorej poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám.
Kysucká knižnica v Čadci vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž Jašíkove Kysuce a je organizačným garantom súťaže.

Riaditeľka: PhDr. Janka Bírová
Adresa: Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca
Tel.: + 421 915 572 250
SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
Spolok slovenských spisovateľov je občianske združenie s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré združuje vyše 450 slovenských spisovateľov. Jeho tradície siahajú do roku 1923, v ktorom Spolok slovenský spisovateľov vznikol. Reprezentuje vrcholné hodnoty a osobnosti slovenskej literatúry. V centre záujmu je podpora tvorby a vydávania slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry, podpora a ochrana jej autorov a vydávanie literárnych časopisov. Činnosť Spolku slovenských spisovateľov je koordinovaná i prostredníctvom jeho odbočiek v krajských mestách: Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vydáva ročne asi 30 knižných publikácií pôvodnej i prekladovej tvorby a dve odborné periodiká: Literárny týždenník a časopis pre mladú literatúru a umenie Dotyky.
Spolok slovenských spisovateľov je odborným garantom celoslovenskej súťaže Jašíkove Kysuce.
Predseda: PaedDr. Miroslav Bielik                                        
Adresa: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1
Tel: 02/5441 8670
LITERÁRNY FOND
Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry.
Literárny fond je spoluorganizátorom celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove Kysuce.
Riaditeľ: JUDr. Ladislav Serdahély
Adresa: Grosslingová 55, 815 40 Bratislava
Tel.: 02/3228 26 37
KYSUCKÁ KULTÚRNA NADÁCIA
Kysucká kultúrna nadácia je občianske združenie, ktorej vznik v roku 1994 inicioval čadčiansky rodák JUDr. Anton Blaha, CSc. Zameriava sa najmä na podporu umenia, kultúry, vzdelania a ochrany životného prostredia, na podporu a propagáciu hudobnej, literárnej výtvarnej kultúry a ďalších umeleckých hodnôt na Kysuciach, na spoluprácu s regionálnymi a inými inštitúciami na Kysuciach.
V Dome kultúry v Čadci každý rok v rámci novoročných koncertov udeľuje titul "Osobnosť Kysúc" v troch kategóriách: za celoživotné dielo, za významný počin roka a za humánny čin roka. Nadácia združuje významných kysuckých rodákov: Ondreja Zimku, Miroslava Cipára, Dušana Mikolaja, Ladislava Polku a iných.
Kysucká kultúrna nadácia je spoluorganizátorom celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove Kysuce.
Predseda správnej rady: Ing. Jozef Markulják
Adresa: Nad Lomom 5, 811 02 Bratislava
Tel.: 02/5292 2788
ASOCIÁCIA ORGANIZÁCII SPISOVATEĽOV SLOVENSKA
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska vznikla v roku 1990 ako nástupnícka organizácia Zväzu slovenských spisovateľov. Ide o stavovskú organizáciu autorov umeleckých textov a literatúry faktu, ale aj literárnych vedcov. Je vydavateľom časopisu Romboid.
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska je spoluorganizátorom celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove Kysuce.
Predseda: Mgr. Erik Markovič, PhD.
Adresa: Laurinská 2, 815 08 Bratislava – Staré Mesto
Tel.: 02/5443 4117

+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah