Organizatori - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
Organizátori celoslovenskej literárnej súťaže
JAŠÍKOVE KYSUCE
KYSUCKÁ KNIŽNICA V ČADCI
- je verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorej poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám.
Kysucká knižnica v Čadci vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž Jašíkove Kysuce a je organizačným garantom súťaže.

Riaditeľka: PhDr. Janka Bírová
Adresa: Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca
Tel.: + 421 915 572 250
SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
Spolok slovenských spisovateľov je občianske združenie s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré združuje vyše 450 slovenských spisovateľov. Jeho tradície siahajú do roku 1923, v ktorom Spolok slovenský spisovateľov vznikol. Reprezentuje vrcholné hodnoty a osobnosti slovenskej literatúry. V centre záujmu je podpora tvorby a vydávania slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry, podpora a ochrana jej autorov a vydávanie literárnych časopisov. Činnosť Spolku slovenských spisovateľov je koordinovaná i prostredníctvom jeho odbočiek v krajských mestách: Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vydáva ročne asi 30 knižných publikácií pôvodnej i prekladovej tvorby a dve odborné periodiká: Literárny týždenník a časopis pre mladú literatúru a umenie Dotyky.
Spolok slovenských spisovateľov je odborným garantom celoslovenskej súťaže Jašíkove Kysuce.
Predseda: Boris Brendza
Adresa: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1
Tel: 02/5441 8670
KYSUCKÁ KULTÚRNA NADÁCIA
Kysucká kultúrna nadácia je občianske združenie, ktorej vznik v roku 1994 inicioval čadčiansky rodák JUDr. Anton Blaha, CSc. Zameriava sa najmä na podporu umenia, kultúry, vzdelania a ochrany životného prostredia, na podporu a propagáciu hudobnej, literárnej výtvarnej kultúry a ďalších umeleckých hodnôt na Kysuciach, na spoluprácu s regionálnymi a inými inštitúciami na Kysuciach.
V Dome kultúry v Čadci každý rok v rámci novoročných koncertov udeľuje titul "Osobnosť Kysúc" v troch kategóriách: za celoživotné dielo, za významný počin roka a za humánny čin roka. Nadácia združuje významných kysuckých rodákov: Ondreja Zimku, Miroslava Cipára, Dušana Mikolaja, Ladislava Polku a iných.
Kysucká kultúrna nadácia je spoluorganizátorom celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove Kysuce.
Predseda: JUDr. Anton Blaha
Adresa: Nad Lomom 5, 811 02 Bratislava
Tel.: 02/5292 2788
ASOCIÁCIA ORGANIZÁCII SPISOVATEĽOV SLOVENSKA
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska vznikla v roku 1990 ako nástupnícka organizácia Zväzu slovenských spisovateľov. Ide o stavovskú organizáciu autorov umeleckých textov a literatúry faktu, ale aj literárnych vedcov. Je vydavateľom časopisu Romboid.
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska je spoluorganizátorom celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove Kysuce.
Predseda: Peter Juščák
Adresa: Laurinská 2, 815 08 Bratislava – Staré Mesto
Tel.: 02/5443 4117SLOVENSKÉ CENTRUM PEN
Slovenské centrum PEN patrí do najväčšej spisovateľskej organizácie na svete, ktorá má svoje hlavné sídlo v Londýne. P.E.N. International je jedinou celosvetovou organizáciou románopiscov, básnikov, esejistov/redaktorov, literárnych vedcov a prekladateľov. Jeho cieľom je podporovať intelektuálnu spoluprácu a porozumenie medzi spisovateľmi bez ohľadu na ich politické či iné názory, vytvárať svetovú komunitu autorov, ktorí zdôrazňujú ústrednú úlohu literatúry pri rozvoji svetovej kultúry a bránia ju pred rozličnými hrozbami, ktoré existujú v súčasnom svete.
Prezident: Branislav Slyško
Laurinská 2
815 08 Bratislava+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah